བོད་ཡིག་གི་སྐུང་ཡིག་དང་ཚིག་སྡུད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ།

2017-08-27

བོད་ཡིག་གི་སྐུང་ཡིག་དང་ཚིག་སྡུད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ།


རྩོམ་པ་པོ་ངོ་སྤྲོད།

    ཚེ་རྡོར། ༡༩༩༢ལོར་རྨ་ཆུའི་དངུལ་རྭ་སྡེ་བའི་འབྲོག་ཁྱིམ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས། ༢༠༡༧ལོར་ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རྩོམ་རིག་ཆེད་ལས་ཀྱི་སློབ་རམས་པ་མཐར་ཕྱིན།  ད་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་སློབ་གྲྭ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་བརྒྱུད་དེ་སློབ་མཐར་ཕྱིན་པ་མ་ཟད། སློབ་གསེང་གི་བར་སྐབས་སུ་དངུལ་རྭ་གཉན་ཐོག་དགོན་ནས་སུམ་རྟགས་དང་སྙན་ངག ཡིག་གཟུགས་སོགས་གཙོས་རིག་གནས་སྐོར་ལ་སྦྱངས་པ་ཧུར་ཐག་བྱས། ད་ལྟ་མུ་མཐུད་དུ་བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པ་ལ་ཆེད་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱ་འཆར་ཡོད་དོ། །

阅读 2854
分享
写下你的评论吧