པདྨ་གསེར་སྨྱུག་རྟགས་མའི་ཨང་རིམ་གསུམ་པ་ཡན་གྱི་མིང་ཐོ་དང་བརྩམས་ཆོས།

རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་།འགྲན་བསྡུར་ཚན་ཆུང་།
2024-05-04པདྨ་གསེར་སྨྱུག་རྟགས་མའི་ཨང་རིམ་གསུམ་པ་ཡན་གྱི་མིང་ཐོ་དང་བརྩམས་ཆོས།微信图片_20190426145513.jpg
ཐེངས་འདིར་ཨང་དང་པོ་ཐོབ་པའི་ཡིག་མཁན་ནི་བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་第一名顿珠罗布.png

第一名  顿珠罗布1.jpgཐེངས་འདིར་ཨང་གཉིས་པ་ཐོབ་པའི་ཡིག་མཁན་ནི་བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་第二名单增洛桑.png

ཐེངས་འདིར་ཨང་གཉིས་པ་ཐོབ་པའི་ཡིག་མཁན་ནི་བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་

第二名格桑罗布.png

第二名格桑罗布1.jpg


ཐེངས་འདིའི་ཨང་གསུམ་པ་ཐོབ་མཁན་ནི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་


第三名更登达杰.png

第三名 更登达杰.jpgཐེངས་འདིའི་ཨང་གསུམ་པ་ཐོབ་མཁན་ནི་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རྫོང་གི་

第三名土登曲批.png

第三名土登曲批1.jpg

ཐེངས་འདིའི་ཨང་གསུམ་པ་ཐོབ་མཁན་ནི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་གཙོད་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་

第三名当子才让.png

第三名当子才让1.jpg


ཐེངས་འདིའི་ཨང་གསུམ་པ་ཐོབ་མཁན་ནི་བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་གི་

第三名普哇才旦.png

第三名普哇才旦1.jpg


ཐེངས་འདིའི་ཨང་གསུམ་པ་ཐོབ་མཁན་ནི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རྫོང་གི་

第三名扎西东智.png

第三名扎西东智1.jpgསྤྱི་ཁྱབ་ལྟ་སྐུལ་བ། རྟ་མགྲིན་མགོན་པོ།

གསར་འགོད་པ། དཔལ་མགོན་ཚེ་རིང་།

སྒྲིག་སྦྱོར་བ། དཔལ་མགོན་ཚེ་རིང་།
阅读12579
分享
写下您的评论吧