པདྨ་གསེར་སྨྱུག་རྟགས་མའི་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་འགྲན་བསྡུར་དང་འབྲེལ་བའི་བཅར་འདྲི།

རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་།
2024-05-04


སྤྱི་ཁྱབ་ལྟ་སྐུལ་བ། རྟ་མགྲིན་མགོན་པོ།

གསར་འགོད་པ། དཔལ་མགོན་ཚེ་རིང་།

སྒྲིག་སྦྱོར་བ། དཔལ་མགོན་ཚེ་རིང་།

阅读13359
分享
写下您的评论吧