བོད་ལྗོངས་ཀྱི་བྲིས་པ་གྲགས་ཅན་རྒན་འགྱུར་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་གདམས་པཀོད།

འགྱུར་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས།
2023-10-31


བོད་ལྗོངས་ལྷ་སའི་བྲིས་པ་གྲགས་ཅན་རྒན་འགྱུར་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ཀྱི་ཕྱག་བྲིས་གདམས་བཀོད།久美次成 (1).jpg久美次成 (44).jpg久美次成 (2).jpg久美次成 (3).jpg久美次成 (4).jpg久美次成 (5).jpg久美次成 (6).jpg久美次成 (7).jpg久美次成 (8).jpg久美次成 (9).jpg久美次成 (10).jpg久美次成 (11).jpg久美次成 (12).jpg久美次成 (13).jpg久美次成 (14).jpg久美次成 (15).jpg久美次成 (16).jpg
久美次成 (17).jpg久美次成 (18).jpg久美次成 (19).jpg
久美次成 (20).jpg
久美次成 (21).jpg久美次成 (22).jpg久美次成 (23).jpg久美次成 (24).jpg久美次成 (25).jpg久美次成 (26).jpg
久美次成 (27).jpg久美次成 (28).jpg久美次成 (29).jpg久美次成 (30).jpg久美次成 (31).jpg久美次成 (32).jpg久美次成 (33).jpg久美次成 (34).jpg
久美次成 (35).jpg久美次成 (36).jpg久美次成 (37).jpg
久美次成 (38).jpg久美次成 (39).jpg久美次成 (40).jpg久美次成 (41).jpg
久美次成 (42).jpg久美次成 (43).jpg

阅读4200
分享
写下您的评论吧