མཚོ་སྔོན་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་རིག་གནས་རྟེན་མཛོད་ཁང་དུ་གཏན་དུ་ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་ཡིག་གཟུགས་ཤོག་ཐང་རིང་མོ།

རིག་སྨོན་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ།
2022-07-13

མཚོ་སྔོན་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་རིག་གནས་རྟེན་མཛོད་ཁང་དུ་གཏན་དུ་ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་ཡིག་གཟུགས་ཤོག་ཐང་རིང་མོ།


日毛桑旦尖措书法展 (1).jpg日毛桑旦尖措书法展 (2).jpg


         དེ་རིང་སྔ་དྲོར་མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་ནས་བོད་ཀྱི་བྲིས་པ་རིག་སྨོན་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་མི་ལོ་གསུམ་ལྷག་ལ་འབྲི་བཞེངས་གནང་བའི་འཛམ་གླིང་ཅི་ནི་སིའི་ཟིན་ཐོའི་དཔང་ཡིག་ཐོབ་པའི་ཡིག་ཐང་རིང་མོ་༼   རིང་ཚད་ལ་རྨིད༣༡༥ཞེང་ལ་རྨིད༡.༣ཅན ༽   མཚོ་སྔོན་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་རིག་གནས་རྟེན་མཛོད་ཁང་དུ་གཏན་དུ་ཉར་ཚགས་བྱེད་པའི་མཛད་སྒོའི་སྟེང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རིག་དངོས་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་ཀྲིག་ཚོན་ཡོན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རིག་དངོས་རྟེན་མཛོད་གླིང་གི་གླིང་གཙོ་ཨེ་ཚོགས་ཆེན། ཨ་རི་བོད་སྨན་མཐུན་གཉེར་ཁང་གི་འགོ་གཙོ་རྡོ་རྗེ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་སྨན་ཁང་གི་གླིང་གཙོ་ཀླུ་བྱམས་རྒྱལ། ཨ་རི་བོད་སྨན་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་ཟིའི་འགོ་གཙོ་ཀུན་ཇོན་སོགས་ཕེབས་ནས་རིན་ཐང་ལྡན་པའི་གཏམ་བཤད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གནང་བ་མ་ཟད། ཡིག་གཟུགས་མི་འདྲ་བ་བཅུ་ལྷག་གིས་གྲུབ་པའི་ཡིག་ཐང་རིང་མོ་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ནས་གདེངས་འཇོག་ཚད་མཐོན་པོ་གནང་བའོ།


日毛桑旦尖措书法展 (3).jpg


日毛桑旦尖措书法展 (4).jpg


日毛桑旦尖措书法展 (5).jpg


日毛桑旦尖措书法展 (11).jpg
日毛桑旦尖措书法展 (12).jpg日毛桑旦尖措书法展 (13).jpg


日毛桑旦尖措书法展 (14).jpg日毛桑旦尖措书法展 (7).jpg


日毛桑旦尖措书法展 (8).jpg

日毛桑旦尖措书法展 (10).jpg日毛桑旦尖措书法展 (15).jpg日毛桑旦尖措书法展 (6).jpg


阅读1185
分享
写下你的评论吧